MTÜ Pagulasabi juht Eero Janson on pidanud Uku Särekannoga sisukat väitlust POLIITIKA.guru pagulas- ja migratsiooniteeemaliste artiklite juures. Peamised erinevused on toodud tabelina.

Uku vs Eero

Nüüd kirjutab Eero Janson lähemalt lahendusvariandist, mis aitaks humanitaarkatastroofi leevendada.

Jälgi POLIITIKA.guru Twitteris (@POLIITIKAguru)! Kui soovid teavitust artiklitest meilile, siis leiad info siit.

PAADIPÕGENIKUD: KAS LIIBÜAS PEITUB LAHENDUS

Eero JansonEuroopa Komisjoni poolt väljakäidud rände tegevuskava on paljud inimõiguste eest seisvad organisatsioonid kiitnud kui suurt sammu humaansema Euroopa poole. Lõpuks ometi liikus Komisjon edasi puhtretoorilisest “ei ühtegi Lampedusat enam” korrutamisest, mis oli muutunud refrääniks, mida korrati iga kord, kui Brüsselisse laekus uudis järjekordsest uppunud põgenikupaadist Vahemerel. Nüüd aga tunnistab Komisjon lõpuks, et Euroopal lasub seadusejärgne ja moraalne kohustus päästa elusid ja pakkuda kaitset inimestele, kes põgenevad sõja, tagakiusamise või inimõiguste rikkumise eest.

Selle tõdemuse valguses tegi Komisjon ettepaneku, mis sisaldas järgmisi punkte: (1) merepääste suurendamine Vahemerel, (2) smugeldajate võrgustike ja paatide hävitamine Liibüas, (3) pagulaste ümberasustamine kolmandatest riikidest Euroopa riikidesse, (4) kriisiolukorras varjupaigataotlejate ümberpaigutamine Euroopa Liidu sees, (5) põgenikke vastuvõtvate riikide abistamine nii Euroopas kui väljaspool seda.

Suurem osa neist ettepanekutest on tõepoolest kiiduväärsed. Merepääste on meie kohustus ja Frontexi rahastamine kunagise Mare Nostrumi tasemel on suur samm selles suunas. Samuti on tervitatav ühtse Euroopa ümberasustamisprogrammi algatamine ja diskussiooni tekitamine liidusisese solidaarsuse teemadel. Isegi kui ümberasustamine ja -paigutamine väljapakutud viisil ei realiseeru, oleks Eestil ÜRO ümberasustamisprogrammist kõrvalejäämist edaspidi väga raske põhjendada.

Kuid nii Komisjoni ettepanekutest kui ka selle järgnenud analüüsidest kumab läbi fundamentaalne arusaamatus selles osas, miks tulevad inimesed ikkagi üle Vahemere? Ja sellest tõukuvalt: kas Liibüa smugeldajate aluste hävitamine lahendaks üle Vahemere tulevate põgenikelaevade probleemi?

Turvalised ja seaduslikud rändeteed puuduvad

Miks põgenevad inimesed üle Vahemere, kasutades selleks smugeldajate teenuseid ja merekõlbmatuid aluseid? Miks ei kasuta kaitset vajavad inimesed turvalisi ja seaduslikke migratsioonikanaleid, näiteks lennates otse mõnda Euroopa Liidu pealinna – tuleks ju kordades odavam ega peaks ka eluga riskima? Põhjus on lihtne: inimesele, kes põgeneb oma koduriigist sõja või tagakiusamise eest ning kvalifitseeruks vastavalt 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonile pagulasstaatusele, ei ole seaduslikke ja turvalisi võimalusi Euroopasse sisenemiseks kaitse saamise eesmärgil.

Inimesed, kes sõja või tagakiusamise eest põgenevad, vajavad nagu teisedki reisijad Euroopasse sisenemiseks viisat. 2001. aastal kehtestas Euroopa Liidu Nõukogu oma direktiiviga 2001/51/EÜ trahvid, mida rakendatakse veoettevõtetele, juhul kui nood toovad EL piirile inimesi, kellel ei ole kehtivaid reisidokumente (sh viisat). Kuigi direktiiv teeb erisuse rahvusvahelise kaitse vajajatele, ei ole lennuettevõtted pädevad otsustama, kas inimene vajab rahvusvahelist kaitset või mitte, mistõttu reaalsuses ükski inimene näiteks Beiruti või Ammani lennujaamas ilma kehtiva viisata check-in’i lauast edasi ei pääse. Samuti erinevad suurel määral liikmesriikide tõlgendused direktiivis toodud erisuse osas.

Seaduslike rändeteede puudumine rahvusvahelise kaitse vajajatele on algpõhjus, miks põgenikud üleüldse ületavad Vahemerd merekõlbmatutel alustel, makstes selleks smugeldajatele tuhandeid eurosid. Frontexi statistika näitab seejuures, et valdav osa Vahemere ületajatest on tõepoolest inimesed, kes rahvusvahelist kaitset vajavad: suurimad merdületavad grupid tulid 2014. aastal Süüriast (30%), Eritreast (16%) ja Afganistanist (6%). Kõikide nimetatud päritolumaade puhul on Euroopa keskmine tunnustamisprotsent väga kõrge (2014. aastal Süüria kodanikel 95%, Eritrea 89%, Afganistan 65%), mistõttu võiks öelda, et kui riskantne merereis on üleelatud, on edasine kaitse peaaegu et tagatud.Merepiiri yletajaidSurmade lõpetamiseks Vahemerel ja smugeldajate äri lõpetamiseks on seega üks lihtne lahendus: luua turvalised kanalid, mille kaudu inimesed, kes põgenevad oma koduriigist tagakiusamise või sõja eest, Euroopas kaitset saaksid otsida. Selliseid kanalid on näiteks humanitaarviisade väljastamine (nn protected entry procedure), perekondade taasühendamine (sätestatud EL direktiivina), ÜRO põgenike ümberasustamise programm (seesama, mis Eestis ülemöödunud nädalal “paanika 326” põhjustas) ja pagulaste sponsoreerimine eraisikute poolt. Sellal kui perede taasühendamine ja pagulaste ümberasustamine on juba küllalt tuntud ja Euroopas laialdaselt kasutusel olevad meetmed (ümberasustamises osaleb juba praegu suurem osa liikmesriike), siis nn humanitaarviisade väljastamine ja pagulaste sponsorlusprogrammid on Eestis veel tundmatud teemad

Humanitaarviisade idee seisneb selles, et inimene, kellel on vajadus rahvusvahelise kaitse järele, pöördub mõne EL liikmesriigi välisesindusse ning taotleb seal ligipääsu riigi varjupaigasüsteemile. Täispikka varjupaigamenetlust välisesinduses läbi ei viida, küll aga viiakse läbi eelskriining (seda ei pea tegema esindus ise, vaid vastav menetlusasutus distantsilt) ning sobivuse korral väljastatakse reisimist võimaldav viisa. Varjupaigamenetlus ise viiakse läbi alles liikmesriiki jõudes ning peaks olema juba võrdlemisi kiire protseduur, kuna alginfo on olemas. Selline kaitse taotlemise eesmärgil väljastatavate viisade süsteem on enam kui pooltes liikmesriikides ühel või teisel kujul varasemalt kasutusel olnud (nt Itaalias araabia kevade ajal) ning ühtse süsteemi väljatöötamisest on Euroopa Komisjonis vahelduva eduga räägitud juba alates 1999. aastast. Samuti on Euroopa Parlament teinud korduvaid üleskutseid kasutada juba praegu EL viisaeeskirjas sisalduvaid võimalusi humanitaarsetel kaalutlustel viisade väljastamiseks (eeskätt artikkel 25), et tagada kaitset vajavate inimeste ligipääs varjupaigaõigusele ja -menetlusele. Seni on kõik need püüdlused aga põrkunud peamiselt liikmesriikide poliitilise vastuseisu taha. Ja tõsi ta on: humanitaarviisade süsteem saaks toimida vaid siis, kui seda rakendaksid kõik liikmesriigid solidaarselt.

Sisuliselt on see protseduur, mida meie enda tõlk Omar (mäletate veel teda?) kaks aastat tagasi kasutada proovis, kuid põrkus kahetsusväärselt Eesti “konservatiivse varjupaigapoliitika” otsa.

Erasponsorlus on veel üks viis, kuidas pagulasi aidata, kasutades selleks eraraha. See on süsteem, kus üks või mitu eraisikut (või miks mitte ka firmat) saavad valida ühe või mitu pagulast, keda nad enda raha eest soovivad ühe aasta jooksul sponsoreerida. Järgneb tavapärane ümberasustamise protsess: viisade väljastamine, reis varjupaigariiki ja kohanemine. Sisuliselt oleks see täiendus valitsuse poolt rahastatud ja rakendatud ümberasustamisele ning annaks eraisikutele võimalusi riigi poolt tagatud kohtade arvu suurendada. Kuidas täpsemalt, jääb iga riigi enda otsustada. Näiteks Kanadas asustatakse sellise programmi raames sel aastal ümber kuni 6500 pagulast.

Kas Liibüas peitub lahendus?

Kui ebaregulaarne mereületus ja Vahemere surmade algpõhjus on seaduslike rändeteede puudumine, siis kuidas sobitub sellesse puslesse Komisjoni juba liikmesriikide toetuse saanud ettepanek hakata ründama Liibüast tulevad smugeldajaid? Ega hästi sobitugi, kuna adresseerib üksnes tegeliku probleemi sümptomit.

Kui seaduslikud rändeteed puuduvad, otsitakse kaitset mitteseaduslikke teid pidi. Liibüa ei ole seejuures sugugi ainuke põgenike transiitriik Euroopasse jõudmiseks, põgenikepaadid tulevad ka Türgist, Egiptusest, Tuneesiast ja mujalt. Ajalugu näitab seejuures, et põgenike rändeteed lähevad aina pikemaks ja ohtlikumaks.

Veel 2012. aastal oli Türgi-Kreeka maismaapiir peamine rändekoridor põgenikel Euroopasse sisenemiseks. Operatsiooniga Aspida (kreeka keeles kilp) see piir aga suleti, ehitades sinna 10,5 km pikkuse piiritara ja lähetades sinna 1800 uut piirivalvurit. Selle tulemusena kasutas kuu pärast Aspidaga alustamist maismaapiiri 2000 põgeniku asemel vähem kui 10 inimest nädalas.

Selle operatsiooni tagajärgel hakkas üha rohkem inimesi Euroopas kaitse otsimise eesmärgil ebaregulaarselt ületama Türgi-Bulgaaria piiri: 1700 inimesest 2012. aastal sai 11 100 inimest 2013. aastal. Piiriületajatest umbes 60% olid 2013. aastal Süüria kodanikud, kelle kaitsevajadus oli ilmselge. Uue põgenikevoolu valguses rahastas Euroopa Liit Bulgaariat, et piir sulgeda ja abivajajad ukse taha jätta: alustati 30 km piiritara ehitamist ning piirile lähetati lisaks 1600 piirivalvurit. Sellega suleti ka Türgi-Bulgaaria vaheline põgenemistee.

Maismaapiiride sulgemise otseseks tagajärjeks oli see, et abivajavad inimesed hakkasid üha enam Euroopasse sisenema mereteed pidi, mis on tunduvalt ohtlikum ja kulukam kanal turvalisse riiki jõudmiseks. Kuigi mereteed olid kasutusel juba enne, hoogustus sealne ränne eriti suures mahus just maismaapiiride sulgemise järel. Üldine trend ongi see, et mida enam on Euroopa poolt suletud lihtsaid ja lühikesi põgenike rändeteid, seda enam on põgenikud olnud sunnitud ette võtma pikki ja eluohtlikke mereteid ning seda suurem on olnud hukkunute arv. Seetõttu on ka Liibüa smugeldamisvõrgustike ründamine samasugune pseudolahendus nagu maismaapiiride sulgemine Türgi ja EL vahel.RändeteedJah, inimsmugeldamine on praegusel kujul ebamoraalne ja inimväärikust alandav äri. Samas tuleb aru saada, et nagu äris ikka, toimib see nõudlus-pakkumine loogika alusel. Nõudluse selliseks teenuseks on aga loonud Euroopa Liidu enda poliitika ja nii kaua kuni nõudlus püsib, jätkub ka Vahemere ebaregulaarne ületamine ja sellest tingitud laevahukud, kuna ühe smugeldajate rändetee sulgemisel hakatakse kasutama veelgi pikemaid ja seda ohtlikumaid mereteid. Inimesed, keda justkui kaitsta tahetakse, pannakse veelgi suuremasse ohtu.

Ainuke inimlik viis see äri lõpetada on muuta Euroopa Liidu piirivalve- ja põgenikepoliitikat ning luua põgenikele legaalsed ja turvalised rändeteed. See on koht, kus ka Eestil tuleb panustama hakata, hakates (vabatahtlikult) osalema ÜRO ümberasustamisprogrammis, luues võimalused eraraha kasutamiseks pagulaste ümberasustamisel, lihtsustades ja toetades perekondade taasühendamist ning kasutades praeguse viisarežiimi võimalusi headeks eesmärkides (nii Kiievi kui Istanbuli suunal).